AI förändrar skolan snabbt, och skolledare står inför möjligheten att leda denna förändring genom att integrera AI i skolan. Chatbottar i utbildningen introducerar innovativa sätt att stödja och engagera elever samt underlätta lärarnas arbete. Jag har sammanställt 13 startprompter för skolledare som vill börja använda chatbottar. Dessa prompter är avsedda att enkelt starta användningen av chatbottar för att förbättra skolans miljö, effektivisera administrativa uppgifter och stärka kommunikationen. Perfekt för både nybörjare och de med erfarenhet av AI, dessa prompts är din ingång till att utforska chatbottars potential i skolan.

Klicka här för att hitta en chatbot och komma igång med 13 startprompter för skolledare.

Förbättra skolklimatet: ”Ge mig 3 förslag på aktiviteter som främjar positiva relationer mellan eleverna.”
Hantera konflikter: ”Formulera Powerpoint bullets till lärarkåren om strategier för konflikthantering mellan elever.”
Föräldraengagemang: ”Skapa en inbjudan till en föräldrakväll där vi diskuterar barnens framgång och välbefinnande i skolan.”
Budgetplanering: ”Generera en checklista för att granska och optimera skolans budget för nästa läsår.”
Utvärdering av undervisningen: ”Skapa ett formulär för att samla in elevfeedback om undervisningens kvalitet.”
Personalutveckling: ”Formulera ett förslag på en fortbildningsdag med fokus på AI i undervisningen.”
Skolförbättringsprojekt: ”Generera en projektplan för att förbättra läsmiljön i skolbiblioteket.”
Hållbarhet i skolan: ”Skriv en handlingsplan för att implementera hållbarhetsprinciper i skolans dagliga verksamhet.”
Elevhälsa: ”Utforma en enkät för att kartlägga elevernas välbefinnande och identifiera områden för förbättring.”
Kommunikation vid kris: ”Formulera en kommunikationsplan för hur skolan ska hantera information och kommunikation vid en oväntad händelse.”
Stärka skolgemenskapen: ”Ge mig förslag på aktiviteter som kan öka sammanhållningen och gemenskapen bland personalen.”
Digital kompetens för alla: ”Utveckla en introduktionskurs i digital kompetens för skolpersonal som inte känner sig bekväma med teknik.”
Elevrådsengagemang: ”Formulera en strategi för att öka elevrådets engagemang och inflytande över skolans utveckling.”

Observera: Det här inlägget syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.