I takt med att skolor över hela världen utforskar och implementerar artificiell intelligens (AI) i sina läroplaner, står rektorer inför den utmanande uppgiften att skapa genomtänkta och effektiva policies. EDUAI erbjuder en omfattande mall som inspiration för utformningen av policies kring artificiell utbildning, starkt inspirerad av professor Leon Furze tankar kring AI-policy. Mallen täcker allt från syftet med AI-användning och etiska överväganden till datasekretess, tillgång och rättvisa. Den innehåller även vägledning för att utforma regler kring godtagbar användning, akademisk integritet och bedömningsprocesser. Genom att ta stöd i denna mall kan du som rektor säkerställa att din skolas AI-policy är välgrundad, ansvarsfull och framåtblickande.

Comments are closed