AI Bedömningsskalan (AIAS) utvecklades som ett svar på behovet av en mer nyanserad bedömning av Generativ Artificiell Intelligens (GenAI) i utbildning. AIAS är designad för att stödja lärare och studenter i att förstå hur AI kan användas på ett ansvarsfullt och kreativt sätt i olika bedömningskontexter. Sedan den första versionen i april har AIAS uppdaterats för att bättre spegla de snabba förändringarna inom GenAI och dess inverkan på akademisk integritet och bedömningsprocesser.

Skalan har fem nivåer, från ”Ingen AI” där GenAI inte tillåts, till ”Full AI” där AI kan användas genom hela uppgiften. Dessa nivåer tillåter olika grader av AI-stöd, från idégenerering och strukturering till redigering och slutlig uppgiftsutförande. AIAS betonar vikten av att kritiskt utvärdera och integrera AI:s bidrag och att studenter aktivt engagerar sig i processen, vilket balanserar användningen av AI med att visa egna kunskaper och färdigheter.

Läs rapporten här:
https://arxiv.org/abs/2312.07086

#AIAS #GenAI #Utbildning #AkademiskIntegritet #Bedömningsskala