I artikeln ”Developing professional digital competence in Norwegian teacher education” av Norhagen et al., presenteras en genomgång av hur norsk lärarutbildning utvecklar professionell digital kompetens (PDC). Studien visar att det finns en begränsad förståelse för hur PDC främjas i den norska lärarutbildningen. Det föreslås en definition och ramverk för att vägleda lärarutbildare. Genom numerisk och tematisk analys av 34 peer-reviewed artiklar identifieras huvudteman i befintlig forskning. Framtida forskning bör inkludera en mer varierad grupp deltagare för att bredda förståelsen. Studiens resultat understryker behovet av en väldefinierad och genomtänkt implementering av PDC i lärarutbildningen för att möta det moderna samhällets krav.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2024.1363529/full