Skapa en AI-policy för din skola

I takt med att skolor över hela världen utforskar och implementerar artificiell intelligens (AI) i sina läroplaner, står rektorer inför den utmanande uppgiften att skapa genomtänkta och effektiva policies. EDUAI erbjuder en omfattande mall som inspiration för utformningen av policies kring artificiell utbildning, starkt inspirerad av professor Leon Furze tankar kring AI-policy. Mallen täcker allt från syftet med AI-användning och etiska överväganden till datasekretess, tillgång och rättvisa. Den innehåller även vägledning för att utforma regler kring godtagbar användning, akademisk integritet och bedömningsprocesser. Genom att ta stöd i denna mall kan du som rektor säkerställa att din skolas AI-policy är välgrundad, ansvarsfull och framåtblickande.

Ett ytterligare stöd för att ta fram en välgenomtänkt AI-policy är att utnyttja EDUAIs frågekort, som erbjuder konkreta frågeställningar och överväganden kring implementering av AI i skolmiljön. Ladda ned dessa här!

1. Syfte

Detta avsnitt bör definiera syftet med att implementera och använda artificiell intelligens (AI) inom skolans verksamhet. Det bör ge en översikt över målen med att använda AI, som att förbättra lärandeprocessen, effektivisera administrationen eller stödja lärare och elever.

Frågor att ställa:

 • Vad vill vi uppnå med att integrera AI i vår utbildningsmiljö?
 • Hur kan AI bidra till att förbättra elevernas lärande och lärarnas undervisning?
2. Omfattning

Här fastställs vilka delar av skolans verksamhet som berörs av AI-användning, vilka teknologier som omfattas och vilka aktörer som är involverade.

Frågor att ställa:

 • Vilka AI-verktyg och plattformar planerar vi att använda?
 • Vilka grupper inom skolan kommer att påverkas av dessa teknologier (elever, lärare, administrativ personal)?
3. Ansvar

Identifiera vilka personer eller grupper som har ansvar för olika aspekter av AI-användningen, från teknisk support till pedagogisk implementering och policyöversyn.

Frågor att ställa:

 • Vem ansvarar för att övervaka och utvärdera användningen av AI-verktyg i klassrummet?
 • Hur involveras elever och föräldrar i processen?
4. Etiska överväganden, transparens och ansvarsskyldighet

Detta avsnitt ska ta upp de etiska principerna för användning av AI, inklusive frågor om transparens, rättvisa och ansvarsskyldighet.

Frågor att ställa:

 • Vilka etiska riktlinjer ska följas vid användning av AI i undervisningen?
 • Hur säkerställer vi transparens kring hur AI-data samlas in och används?

Hänvisa till arbetsgivarens policydokument om sådant finns

5. Datasekretess och säkerhet

Beskriv hur skolan hanterar datasekretess och säkerhet relaterat till AI, inklusive hantering av personuppgifter och skydd mot obehörig åtkomst.

Frågor att ställa:

 • Vilka åtgärder vidtas för att skydda elevers och personalens data i AI-system?
 • Hur informeras skolans medlemmar om dessa åtgärder?

Hänvisa till arbetsgivarens policydokument om sådant finns

6. Likvärdig tillgång

Definiera hur skolan avser att säkerställa rättvis och jämlik tillgång till AI-resurser för alla elever, oberoende av bakgrund eller behov.

Fråga att ställa:

 • Hur planerar vi att göra AI-teknologier tillgängliga för alla elever, inklusive de med särskilda behov?
7. Godtagbar användning

Definiera vad som anses vara godtagbar och icke-godtagbar användning av AI inom skolan. Detta bör inkludera riktlinjer för både elever och personal.

Frågor att ställa:

 • Vilka beteenden anses vara olämpliga vid användning av AI-verktyg?
 • Hur kommer vi att hantera överträdelser av dessa riktlinjer?
8. Akademisk integritet

Ange hur AI ska användas för att stödja akademisk integritet, inklusive förebyggande av plagiering och främjande av ärligt arbete.

Frågor att ställa:

 • Hur kan vi använda AI för att stödja elevernas inlärning utan att uppmuntra till akademisk oärlighet?
 • Vilka processer har vi för att upptäcka och hantera fall av plagiering som involverar AI?
9. Bedömningsprocesser

Beskriv hur AI kan integreras i bedömningsprocesser på ett sätt som är rättvist och transparent.

Frågor att ställa:

 • På vilket sätt kommer AI att användas i bedömningsprocesserna?
 • Hur säkerställer vi att bedömningarna är rättvisa och objektiva?
10. Citat och hänvisning

Detta avsnitt ska ange hur elever och lärare ska hänvisa till och citera AI-genererat material i akademiska arbeten.

Frågor att ställa:

 • Hur ska eleverna citera information som erhållits från AI-verktyg?
 • Vilka riktlinjer finns för lärare att följa när de använder AI-material i undervisningsmaterial?
11. Noggrannhet och trovärdighet

Adressera hur skolan hanterar frågor om noggrannheten och trovärdigheten hos information som genereras eller bearbetas genom AI.

Frågor att ställa:

 • Hur verifierar vi noggrannheten i information som AI-system producerar?
 • Vilka strategier har vi för att uppmuntra kritiskt tänkande kring AI-genererat innehåll?
12. Professionell utveckling

Ange hur skolan planerar att erbjuda professionell utveckling för lärare och annan personal för att effektivt integrera AI i sin undervisning.

Frågor att ställa:

 • Vilka typer av fortbildning och stöd kommer att erbjudas till lärare för att använda AI-verktyg?
 • Hur mäter vi effektiviteten av dessa professionella utvecklingsinsatser?
13. Översyn och uppdatering av policyn

Detta avsnitt bör specificera hur och när policyn ska ses över och uppdateras för att spegla nya utvecklingar inom AI-teknik och dess användning i utbildningen.

Frågor att ställa:

 • Hur ofta ska policyn ses över och eventuellt uppdateras?
 • Vilka kriterier ska användas för att bestämma när en uppdatering av policyn är nödvändig?