Prompter för Ämneslärare

Mark AndersonsThe Little Book of Generative AI Prompts for Teachers” har inspirerat lärare överallt med sina innovativa AI-prompter för klassrumsteknik. Motiverade av detta gensvar, har EDUAI tagit ett spännande steg framåt och skapat en svensk version av bokens prompter, speciellt för att göra det enklare och mer tillgängligt för lärare att dyka in i AI:s värld. Med en passion för utbildning och teknik vill EDUAI verkligen underlätta för lärare att utforska och implementera dessa resurser, anpassade för att passa in i alla läromiljöer. Dessa prompter, redo att användas med de flesta chatbotar, kan ibland kräva lite finjustering, men ambitionen är klar, att erbjuda verktyg som stärker undervisningen, berikar lärandet och minskar arbetsbördan. Dessutom, genom att följa Creative Commons-licensen, uppmuntrar EDUAI till en öppen och delande kultur där material kan anpassas och spridas vidare, allt för att maximera nytta och kreativitet i klassrummet. Låt oss tillsammans göra teknik en integrerad och spännande del av lärandet.

Klicka här för att läsa mer om de olika chatbotarna som finns tillgängliga.

Promptar för svenskalärare

Minska Arbetsbelastningen

Skapa en detaljerad lektionsplan för en enskild [Varaktighet]-minuters lektion om ämnet [Specifikt ämne, t.ex. symbolism, karaktärsutveckling] i [Bok/Dikt]. Denna lektion är för [Årskurs] och bör använda en [din val av metod såsom Direkt Instruktion]-metod. Inkludera lärandemål, framgångskriterier, en steg-för-steg uppdelning av aktiviteter och bedömningsmetoder.

Skapa ett betygsschema för bedömning av uppsatser från [Årskurs] om [Författare]s användning av symbolism. Inkludera kategorier för innehåll, struktur och språkanvändning.

Automatisera svar på vanliga elevfrågor om [Ämne i engelska], såsom ’Vad är en metafor?’ eller ’Hur analyserar jag en dikt?’ Inkludera exempel och förklaringar lämpliga för [Årskurs], användbara som väggdisplay’.

Resursskapande

Designa en uppsättning flashkort för nyckelord i [Bok]. Inkludera definitioner, synonymer och exempelmeningar lämpliga för [Årskurs].”

Skapa ett informationsblad som sammanfattar den historiska kontexten av [Författare]s verk för [Årskurs]. Inkludera viktiga händelser och influenser.

Generera diskussionsfrågor för en klassrumsdebatt om temat [Tema] i [Bok]. Sikta på frågor som uppmuntrar till kritiskt tänkande för [Årskurs].

Lektionsplanering

Skissa på en lektionsplan som fokuserar på användningen av ironi i [Författare]s [Bok]. Inkludera mål, framgångskriterier, aktiviteter och bedömningsmetoder för en [Varaktighet]-minuters lektion för [Årskurs].

Tillhandahåll en steg-för-steg-guide för att undervisa om poetiska stilfigurer med [Dikt] som exempel. Inkludera mål, aktiviteter och en tidslinje för [Varaktighet] minuter för [Årskurs].

Skapa en lista med engagerande aktiviteter för att undervisa om konceptet narrativt perspektiv till [Årskurs] i en [Varaktighet]-minuters lektion. Inkludera framgångskriterier och bedömningsmetoder.

Quizskapande

Skapa ett flervalsquiz om karaktärerna och handlingen i [Bok] lämpligt för [Årskurs].

Gör ett fyll-i-de-tomma-rummet-quiz om berömda citat från [Författare]s verk lämpligt för [Årskurs].

Designa ett korsord med nyckelord relaterade till [Litterär period, t.ex., Romantiken] lämpligt för [Årskurs].

Övrigt

Sammanställ en lista med rekommenderad läsning för elever intresserade av [Genre eller Tema], lämplig för olika läsnivåer inom [Årskurs].

Ge tips för att uppmuntra ovilliga läsare i [Årskurs] att engagera sig i [Bok].

Skapa en mall för elever i [Årskurs] att använda vid kamratgranskning av uppsatser om [Ämne på engelska].

Promptar för matematiklärare

Minska Arbetsbelastningen

Skapa en [Varaktighet]-minuters lektionsplan om [Specifikt Ämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land] med direktinstruktion. Inkludera mål, aktiviteter och bedömningar.

Utforma ett bedömningsschema för [Matematikämne]-uppgifter för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].

Lista vanliga elevfrågor om [Matematikämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land] och generera enkla förklaringar till varje fråga.

Resursskapande

Gör ett upplägg för flash cards för nyckelformler i [Matematikämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].

Sammanfatta nyckelkoncept och formler för [Matematikämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].

Skapa utmanande problem om [Matematikämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land] med användning av [Ange taxonomi, t.ex. Blooms/SOLO]-taxonomin.

Lektionsplanering

Planera en [Varaktighet]-minuters lektion om verkliga tillämpningar av [Matematikämne] för [Årskurs].

Skapa en steg-för-steg-guide för att undervisa [Matematikämne] på [Varaktighet] minuter för [Årskurs].

Planera en [Varaktighet]-minuters lektion om [Matematikämne] för [Årskurs] med användning av dubbel kodning och tänk/par/dela-aktiviteter. Inkludera specifika steg för visuell och verbal kodning samt kollaborativ problemlösning.

Quizskapande

Generera ett flervalsquiz om [Matematikämne] för [Årskurs].

Generera ett fyll-i-blanketten-quiz om formler i [Matematikämne] för [Årskurs].

Designa ett pussel om [Matematikämne] för [Årskurs] för att hjälpa dem med deras repetitionsövning om ämnet.

Övrigt

Tillhandahåll en uppsättning evidensbaserade strategier och tips för att stödja [Årskurs]-elever som kämpar med [Matematikämne]. Inkludera rekommendationer för formativ bedömning och stöttningstekniker.

Utveckla en uppsättning fördjupningsaktiviteter relaterade till [Matematikämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera verkliga tillämpningar, utvidgningsuppgifter och ämnesöverskridande länkar till ämnen som Fysik eller Datavetenskap.

Promptar för naturvetenskapslärare

Minska Arbetsbelastningen

Lista vanliga elevfrågor om [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera förklaringar och exempel som är lämpliga för denna åldersgrupp.

Skapa ett bedömningsschema för laborationsrapporter om [Specifikt Experiment] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera kategorier för metodik, analys och slutsatser.

Generera en mall för veckosammanfattningar i [Specifik Naturvetenskap] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera viktiga punkter, läxor (med bedömningsschema), och nyckelord plus definitionskort.

Resursskapande

Designa en uppsättning flashkort för nyckelbegrepp inom [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera definitioner, exempel och bilder där det är tillämpligt.

Sammanfatta nyckelkoncept om [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] lämpliga för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].

Sammanställ en lista över pålitliga online-resurser för [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] lämpliga för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Kommentera varje resurs med dess svårighetsgrad och typ av innehåll.

Lektionsplanering

Skissa på en lektionsplan med fokus på [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] för en [Varaktighet]-minuters lektion för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera lärandemål, aktiviteter och bedömningsmetoder.

Tillhandahåll en steg-för-steg-guide för att undervisa om [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] med hjälp av ett praktiskt experiment. Inkludera mål, material som behövs och en [Varaktighet]-minuters tidslinje för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].

Generera en lista med diskussionsfrågor relaterade till etiska överväganden i [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].

Quizskapande

Skapa ett flervalsquiz om [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] lämpligt för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera frågor som testar både faktakunskap och konceptuell förståelse.

Designa ett fyll-i-blanketten-quiz om nyckelbegrepp och termer i [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].

Generera ett praktiskt laborationsquiz som testar elevernas färdigheter i att utföra ett specifikt experiment i [Specifik Naturvetenskap] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land].


Övrigt

Sammanställ en lista över engagerande dokumentärer eller videokällor relaterade till [Specifikt Naturvetenskapligt Ämne] lämpliga för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Kommentera varje källa med dess nyckelpunkter och potentiella diskussionsfrågor.

Generera en detaljerad plan för ett [Varaktighet]-minuters experiment om [Specifikt Ämne, t.ex., kemiska reaktioner, växttillväxt] för [Årskurs] enligt [Ange kurs eller läroplan] i [Ange ditt land]. Inkludera mål, material som behövs, säkerhetsföreskrifter och steg-för-steg-procedurer.

Skapa en guide för hur man använder [Specifik Programvara, t.ex., Excel, Google Sheets] för dataanalys i [Specifik Naturvetenskap]. Inkludera steg-för-steg-instruktioner för grundläggande funktioner som att skapa grafer, beräkna medelvärden och utföra enkla statistiska tester för [Årskurs].


Prompter för lärare i moderna språk (Ink engelska)

Minska Arbetsbelastningen

Utveckla ett ’Språkbingo’-spel fokuserat på [målvokabulär]. Detta fungerar som ett självstyrt lärande- och bedömningsverktyg för [Årskurs] som lär sig [Ange språk eller kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Skapa en uppsättning ’Snabba Frågor’ på flashkort som inkluderar [målvokabulär]. Detta minskar tiden som spenderas på formella bedömningar för [Årskurs] som lär sig [Ange språk eller kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Generera en uppsättning konversationsstartare och frågor på [målspråket] relaterade till den [aktuella nyckelvokabulären eller inlärningsområdet/studiet] i [Ange språk eller kurs/läroplan].

Muntliga Övningar

Generera en lista med ’Språkutmaningar’ på [målspråket], såsom tungvrickare eller snabba debatter, för en lektion som varar [Varaktighet]-minuter. Inkludera mål, direkta instruktionselement och bedömningsmetoder för att förbättra tal- och lyssnarfärdigheter för [Årskurs] i [ditt land].

Designa en lektionsplan för ett ’Talkshow’-tema som varar [Varaktighet]-minuter där eleverna tar rollerna som värd, gäst och publik. Inkludera mål och bedömningsmetoder, med fokus på olika talsätt som intervjuande och berättande på [Specifikt Språk].

Skapa en lektionsplan för en ’Kulturell Utbytesmässa’ som varar [Varaktighet]-minuter där eleverna förbereder och presenterar om olika kulturella aspekter av målspråkslandet, såsom mat, musik eller traditioner. Inkludera mål och bedömningsmetoder, med ett taltillägg där de måste interagera med ’besökare’ på [målspråket].

Lyssnande/Förståelse

Skapa en ’Podcastrecension’-uppgift där eleverna lyssnar på en podcast på [målspråket] och sedan diskuterar eller skriver om dess huvudpunkter och ny vokabulär de lärt sig.

Skrivning

Generera en lista med ’Kreativa Skrivprompter’ som fokuserar på att använda ny vokabulär och komplexa meningar för [Årskurs] som lär sig [Ange språk eller kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Designa ett ’brevvänsutbyte’-projekt där eleverna korresponderar med elever från ett land där [målspråket] talas. Inkludera mål och bedömningsmetoder för [Årskurs] som lär sig [Ange språk eller kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Övrigt

Sammanställ en lista med rekommenderad läsning för elever intresserade av [Genre eller Tema], lämplig för olika läsnivåer inom [Årskurs].

Ge tips för att uppmuntra ovilliga läsare i [Årskurs] att engagera sig i [Bok].

Promptar för historielärare

Minska Arbetsbelastningen

Generera en lista med nyckelbegrepp och definitioner för [aktuell fokus eller ämne] att distribuera till [Årskurs] som lär sig om [specifik historisk period eller händelse], vilket minskar tiden som läggs på ordförklaringar.

Skapa en uppsättning ’Snabba Frågor’ som kan användas för spontana klassrumsquiz eller som exit ticket, för att minska tiden för formella bedömningar för [Årskurs] som lär sig om [specifik historisk period eller händelse] inom [Ange kurs/läroplan].

Generera en lista med citat och namnen på personerna som sade dem, relaterade till [specifik historisk period eller händelse]. Detta kan användas i en matcha ihop-övning för att hjälpa [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land] att identifiera vem som sade vad.

Resursskapande

Designa en tidslinjemall med fokus på [specifik historisk period eller händelse] som eleverna kan fylla i allteftersom de lär sig, för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Generera en lista med primära och sekundära källor relaterade till [specifik historisk period eller händelse] för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Skapa en ’Profil för Historisk Person’ mall som eleverna kan använda för att forska och presentera om olika historiska personligheter, för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Lektionsplanering

Utveckla en lektionsplan fokuserad på [specifik historisk händelse eller period] för en lektion som varar [Varaktighet]-minuter. Inkludera mål, direkta instruktionselement och bedömningsmetoder för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Designa en ’Debattdag’ lektionsplan där eleverna argumenterar för eller emot ett specifikt historiskt beslut eller handling. Inkludera mål och bedömningsmetoder för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Skapa en ’Historisk Undersökning’ lektionsplan för en lektion som varar [Varaktighet]-minuter, där eleverna använder primära och sekundära källor för att svara på en historisk fråga kring [specifik historisk period eller händelse] som de studerar. Inkludera mål och bedömningsmetoder för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Quizskapande

Generera ett flervalsquiz med fokus på [specifik historisk period eller händelse] med ett svarsnyckel för [Årskurs].

Skapa ett ’Fyll i tomrummet’-quiz baserat på [specifik historisk period eller händelse] för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Övrigt

Under construction

Promptar för geografilärare

Minska Arbetsbelastningen

Skapa ett set med ’Snabbfakta om Geografi-kort relaterade till [aktuellt avsnitt eller ämne] för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Generera en detaljerad plan för en presentation om [geografiskt ämne], att inkludera ett flervalsquiz med svar. Designad för att påskynda skapandet av lektionsresurser för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Resursskapande

Skapa ett upplägg för flashkort som presenterar viktiga geografiska landmärken och deras placeringar, lämpliga för snabba klassrumsaktiviteter eller repetition för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Generera en lista med fallstudier relaterade till [specifik geografisk fråga], varje med en översikt och förklaring av dess relevans för [specifik geografisk fråga], för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Lektionsplanering

Utveckla en lektionsplan fokuserad på [specifik geografisk fråga eller ämne] för en lektion som varar [Varaktighet] minuter. Inkludera mål, direkt instruktionselement och bedömningsmetoder för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Skapa en ’Virtuell Fältstudie’-lektionsplan för en lektion som varar [Varaktighet]-minuter där eleverna använder data om [lokalt geografiskt inslag] från internet. Inkludera mål och bedömningsmetoder för [Årskurs] som lär sig [om ämnet] på [deras kurs].

Quizskapande

Skapa ett flervalsquiz med fokus på [specifik geografisk fråga eller ämne] med ett svarsnyckel för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Skapa ett ’Väder och Klimat’-fyll-i-blanketten-quiz för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Övrigt

Generera en uppsättning debattämnen och tillhörande resurser relaterade till [specifik geografisk fråga eller ämne]. Inkludera nyckelargument för och emot, samt relevanta data och statistik, för [Årskurs] som lär sig om [ämnet] i [Ange ditt land].

Designa en ’Virtuell Expedition’-lektionsplan där eleverna utforskar en geografisk plats med hjälp av online-resurser som Google Earth. Inkludera mål och bedömningsmetoder för [Årskurs] som lär sig [Ange kurs/läroplan] i [Ange ditt land].

Promptar för lärare i religion

Minska Arbetsbelastningen

Skapa en lista med diskussionsfrågor kring [Ange Ämne] som kan användas för flera lektioner, vilket minskar tiden för lektionsförberedelser för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Skapa ett upplägg till flashkort med nyckelbegrepp och definitioner relaterade till [Ange Ämne] för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Skapa en frågebank med uppsatsfrågor om [Ange Ämne] som kan användas för bedömningar, vilket minskar tiden för förberedelser inför prov för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Resursskapande

Skapa ett set med fallstudier relaterade till [Ange Ämne] för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Sammanställ en lista med multimediaresurser, såsom videoklipp och artiklar, relaterade till [Ange Ämne] för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Lektionsplanering

Designa en lektionsplan som varar [varaktighet] minuter om [Ange Ämne] för [Årskurs] som studerar religionskunskap. Inkludera mål, direktinstruktionselement, bedömningsmetoder och en aktivitet för eleverna att demonstrera lärande.

Skapa en lektionsplan som varar [varaktighet] minuter och som integrerar olika religiösa perspektiv på [Ange Ämne] för [Årskurs] som studerar religionskunskap. Inkludera mål, direktinstruktionselement, bedömningsmetoder och en aktivitet för eleverna att demonstrera lärande.

Planera en lektion som varar [varaktighet] minuter som utforskar den historiska kontexten av [Ange Ämne] för [Årskurs] som studerar religionskunskap. Inkludera mål, direktinstruktionselement, bedömningsmetoder och en aktivitet för eleverna att demonstrera lärande.

Quizskapande

Generera ett flervalsquiz om [Ange Ämne] med svar och förklaringar för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Skapa ett ’Sant eller Falskt’-quiz om [Ange Ämne] med svar och förklaringar för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Designa ett ’Fyll i luckorna’-quiz om [Ange Ämne] med svar och förklaringar för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Övrigt

Designa en ’Religiös Tidslinje’-mall som eleverna kan fylla i allteftersom de lär sig om olika religiösa händelser och figurer, för [Årskurs] som studerar religionskunskap.

Generera en lista med rekommenderad läsning, såsom böcker och artiklar, relaterade till [Ange Ämne] för [Årskurs] som studerar religionskunskap.


Observera: Det här inlägget syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.