Vi har alla vid något tillfälle upplevt den där stunden när en ny digital lösning presenteras i skolan, kanske med storslagna löften om att revolutionera undervisningen och ofta ackompanjerad av stor entusiasm från några early adopters bland kollegorna. Men lika ofta har vi stått där fyllda av skepsis och undrat ”Hur ska detta faktiskt hjälpa mig i mitt arbete?” Eller kanske ännu viktigare ”Har någon tänkt på hur detta verktyg faktiskt stödjer elevernas lärande?” Det är i dessa stunder som det blir smärtsamt uppenbart att ett genomtänkt ’varför’ bakom användningen av dessa digitala verktyg ofta saknas. Den initiala entusiasmen krockar med verkligheten av otillräcklig förberedelse, brist på konkreta planer för pedagogisk integration och en oroande frånvaro av dialog om hur dessa verktyg faktiskt ska förbättra lärandeprocessen. Allt för ofta lämnas lärarna med fler frågor än svar, kämpandes för att själva hitta ett värde i verktygen som plötsligt blivit en del av vår undervisningsmiljö.

Med detta i åtanke och med en djup respekt för lärarens avgörande roll i utbildningsprocessen måste ni närma er diskussionen om AI i utbildningen med både öppenhet och kritiskt tänkande. Användningen av teknologi i utbildningen ska vara meningsfull och inte bara för teknikens skull. Om ett digitalt verktyg eller en AI-lösning inte tydligt bidrar till ett mervärde i undervisningen eller elevernas lärande och välbefinnande, ska det tydligt undvikas. Om vi inte kan se ett klart värde i implementeringen, ska det lämnas åt sidan.

Därför, innan vi överväger införandet av AI eller någon annan ny teknologi, bör vi alltid fråga oss: bidrar detta verkligen till lärandet och undervisningen på ett meningsfullt sätt? Med denna kritiska frågeställning i åtanke presenterar jag följande nyckelinsikter som en grund för en mer genomtänkt och målinriktad användning av AI i skolan:

  1. Använd AI om det uppfyller ett syfte: Införandet av AI i skolans verksamhet bör alltid starta med en tydlig förståelse för det specifika problem eller behov som teknologin avses att adressera. AI ska implementeras som en lösning på en utmaning inom utbildningen, inte som ett självändamål eller för att följa en trend. Det är avgörande att AI bidrar positivt till elevernas lärandeprocess och inte introduceras enbart för dess nyhetsvärde.
  2. Se till att användning av AI är välförankrad i skolans systematiska kvalitetsarbete: Varje beslut om att integrera AI bör vara en integrerad del av skolans bredare strategiska arbete med att förbättra kvaliteten på undervisning och lärande. Det innebär att AI-integrationen måste vara evidensbaserad, tydligt kopplad till skolans pedagogiska mål, och framför allt, utformad för att stödja och berika skolans lärmiljö.
  3. Utforska AI som en potentiell lösning samtidigt som du håller alternativen öppna: När ett behov eller problem har identifierats, betrakta AI som en möjlig del av lösningen men var också öppen för andra alternativ. Det är viktigt att jämföra AI med andra metoder för att avgöra vilket alternativ som bäst adresserar utmaningen på ett sätt som gynnar elevernas lärande.

Att ständigt ha koll på sitt ”varför” är avgörande när vi navigerar genom digitaliseringens vatten, speciellt i fråga om integrering av AI i skolmiljön. Det är detta varför som avgör om teknologin blir en kraft för positiv förändring eller bara ytterligare en distraktion. Genom att hålla de nyckelinsikter vi presenterat i åtanke, kan ni bättre säkerställa att varje steg vi tar mot digitalisering och användningen av AI inte bara är genomtänkt utan också meningsfullt. Det handlar om att välja verktyg och metoder som genuint stödjer och berikar elevernas lärande, stärker lärarens pedagogiska metoder och främjar en inkluderande och engagerande utbildningsmiljö. Att alltid återvända till vårt varför ger oss möjligheten att kritiskt utvärdera och anpassa vår användning av digitala verktyg så att de verkligen tjänar vårt högsta mål: att förbättra utbildningen för alla elever. Med en tydlig förankring i våra pedagogiska värden och mål, kan vi göra informerade val som gör skillnad, där teknologin blir en partner i lärandet, inte en rival.

/Danny Stacey