Denna artikel från forskning.se belyser en viktig och aktuell diskussion kring användningen av artificiell intelligens (AI) inom skolväsendet. Thom Axelsson, docent i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, framhåller AI:s potential att förbättra undervisningen och göra skolan mer likvärdig genom att erbjuda skräddarsydda uppgifter och minska lärarnas administrativa börda. Samtidigt lyfter han fram de utmaningar och risker som följer med teknikens införande i skolan, inklusive frågor om integritet, övervakning, och den potentiella förlusten av mellanmänskliga aspekter i utbildningen.

Axelsson pekar på behovet av reglering och etiska riktlinjer för att hantera dessa utmaningar, särskilt gällande insamling och användning av data samt skolornas beroende av stora teknikföretag. Han understryker vikten av lärarens autonomi och den professionella ramen för att framgångsrikt integrera AI i utbildningen. Diskussionen speglar en bredare debatt om teknikens roll i samhället och utbildningssystemets framtid, där balansen mellan innovation och etiska överväganden är central.

Läs hela rapporten här:

https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/3689