SKR kritiserar statens brist på ansvarstagande gällande skolans digitalisering, efter att en ny nationell strategi skrotades. Mikael Svensson på SKR uttrycker oro över avsaknaden av en tydlig riktning, vilket lämnar kommunerna att hantera digitaliseringens utmaningar på egen hand. Denna situation skapar osäkerhet och frustration bland skolchefer och rektorer, särskilt i ljuset av ekonomiska begränsningar och kommande digitala nationella prov. Svensson framhåller Estlands framgångsrika digitaliseringsarbete som en modell att efterlikna, betonande att Sverige behöver en klar plan för ’hur’ digitaliseringen ska genomföras, inte ’om’. Detta för att förbereda elever för framtiden med en balans mellan digitala och analoga verktyg.

https://www.skolledaren.se/aktuellt/nyheter/2024/2/skarp-kritik-fran-skr-staten-tar-inte-sitt-ansvar/