Denna artikel är en läsvärd och insiktsfull utforskning av artificiell intelligens (AI) inom bedömningsområdet i utbildningen, vilket belyser både potentialen och utmaningarna som AI medför. Forskningen på området är ännu begränsad, särskilt inom svensk grund- och gymnasieskola, men ger viktiga insikter. Cornelia Linderoth från Linköpings universitet påpekar att befintlig forskning främst kommer från högre utbildningsnivåer, men kan ändå vara relevant för att förstå AI:s roll i svensk utbildningskontext.

Artikeln framhäver AI:s möjlighet att effektivisera och automatisera bedömning, vilket kan frigöra lärarnas tid och minska subjektivitet i bedömningsprocessen. AI kan även bidra till individanpassad undervisning genom att anpassa läromedel och ge personlig återkoppling baserad på elevers prestationer.

Samtidigt väcker användningen av AI frågor om dess tillförlitlighet och inverkan på lärarnas yrkesroll. Speciellt frågor kring akademisk ohederlighet och potentiellt fusk med verktyg som Chat GPT är centrala. Framtiden inom forskningen ser ut att fokusera på hur AI kan stödja lärarprofessionen utan att ersätta den, och hur lärarnas perspektiv och erfarenheter kan integreras i utvecklingen av AI-verktyg för utbildningssektorn. Detta gör artikeln särskilt relevant för de som är intresserade av AI:s roll och framtid inom utbildning.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/ai-inom-bedomning-vacker-forhoppningar-och-farhagor