Carl Heath delar med sig av sin kunskap om samhällsförändringar, digital transformation och AI:s djupa påverkan på dagens samhälle under ett frukostseminarium. Han framhäver fem huvudsakliga makrotrender: betydande demografiska förändringar, osäkerheten i det globala ekonomiska landskapet, den genomgripande digitala transformationen med AI i spetsen, stora geopolitiska skiften och den eskalerande klimatkrisen.

Heath understryker särskilt hur AI omformar centrala sektorer som hälsa, finans och utbildning, och hur detta kräver ett nytt tänkesätt inom ledarskap och organisationsstruktur. Han poängterar att AI inte bara för med sig möjligheter utan också etiska och praktiska utmaningar, som bias i AI-modeller och risker kopplade till personlig integritet och säkerhet.

För att effektivt hantera dessa förändringar lyfter Heath fram BANI-modellen (Brittle, Anxiety Inducing, Non-Linear, and Incomprehensible) som ett ramverk för att förstå och navigera i vår komplexa och osäkra tid. Modellen belyser hur dagens samhällen präglas av bräcklighet, ångest, icke-linjära processer och en nästan obegriplig komplexitet. I detta sammanhang betonas vikten av ett tvåhänt ledarskap, där ledare behöver ha förmågan att balansera mellan att upprätthålla stabilitet och att främja innovation och förnyelse.

https://carlheath.se/omvarldens-forandring-digital-transformation-och-ai/

#CarlHeath #DigitalTransformation #AI #Makrotrender #TvåhäntLedarskap #BANIModellen