Erik Winerö lärare och doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap, utforskar AI i skolan genom tre perspektiv: dess roll i bedömning, användning som verktyg, och integration i läroplanen. Han reflekterar över hur AI omdefinierar uppfattningen om lärande och betonar behovet av en balans där teknologin kompletterar utan att ersätta lärarens roll. Genom att belysa AI:s mångsidighet, från att effektivisera arbetsprocesser till att förändra undervisningsinnehåll över olika ämnen, lyfter Winerö fram den breda potentialen och de etiska övervägandena som AI introducerar i utbildningsmiljön. Han uppmanar till en fortsatt dialog för att djupare utforska AI:s inverkan och dess framtida plats inom utbildningssektorn.

Comments are closed